Voordelen VVE NL

  • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
  • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
  • Samenwerking met lokale experts

VVE staat voor Vereniging van Eigenaars. Een dergelijke vereniging is eigenaar van een gebouw waar de leden (eigenaren) van de VVE een exclusief gebruiksrecht hebben tot een deel van het gebouw. De eigenaren zijn door middel van de vereniging gezamenlijk eigenaar van algemene ruimten.

De gezamenlijke appartementseigenaren zijn dus verenigd in de VVE. De vereniging zelf wordt vertegenwoordigd door een bestuur of een enkele bestuurder. De regels voor de VVE zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, de splitsingsakte, het modelreglement en eventueel in een huishoudelijk reglement.

De VvE heeft verschillende ‘organen’. De officiële organen binnen de VvE zijn:

  • De vergadering van eigenaren
  • Het bestuur
  • De voorzitter van de vergadering

Vergadering van eigenaren

Het hoogste orgaan is de ‘vergadering van eigenaren’. Zij neemt de besluiten die de bestuurder moet uitvoeren. De besluitvorming van de vergadering van eigenaren vindt plaats in daadwerkelijke vergaderingen. Dat is in ieder geval de jaarlijkse algemene ledenvergadering en er kunnen ook bijzondere vergaderingen worden bijeengeroepen. Bijvoorbeeld om een definitieve beslissing te nemen over een offerte voor een renovatie.

Het bestuur van een VvE

Het bestuur van een vereniging van eigenaren kan worden gevormd door een of meer personen. Doorgaans zijn dat bewoners van het gebouw. De bestuurder werd in het verleden (bijvoorbeeld in oude splitsingsakten of –reglementen) ook administrateur genoemd. Vaak wordt het bestuur bijgestaan door een professionele beheerder die het feitelijke administratief-financieel beheer en het technisch beheer uitvoert.

De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van eigenaren. Het bestuur vertegenwoordigt de VvE in het dagelijkse (rechts)verkeer. Het bestuur kan namens de VvE overeenkomsten afsluiten. In de eerder genoemde algemene vergadering van eigenaren legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beheer van de VvE.

De voorzitter

De voorzitter van de vergadering van eigenaren heeft een beperkte taak. Hij of zij is de voorzitter van de algemene en bijzondere vergaderingen. De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van eigenaren. In voorkomende gevallen is de professionele VVE beheerder de voorzitter van de vergaderingen en heeft een adviserende stem.